HMB nástrojárna - jazyk - anglicky HMB nástrojárna - jazyk - německy HMB nástrojárna - jazyk - česky
Logo HMB s.r.o. - Skok na domácí stránku
HMB, spol. s r.o.
Mobil: +420 724 213 830
obchod@hmb.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky HMB, spol. s r.o.

Dokumenty ke stažení
I. Úvodní ustanovení
II. Nabídky, objednávky, smlouvy
III. Ceny
IV. Dodací podmínky, balení, přechod rizika
V. Vady a záruka za jakost
VI. Ostatní ujednání
VII. Řešení sporů
VIII. Závěrečná ustanovení
I. Úvodní ustanovení
 1. Společnost HMB spol. s r.o. se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) označuje za „kupujícího“, a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „prodávající“. Pro účely těchto VOP a související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ nebo „smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jiná obdobná smlouva, ve kterých společnost HMB spol. s r.o. vystupuje jako kupující, objednatel nebo jinak označené postavení subjektu přijímajícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemž ustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí přiměřeně.
 2. Dodávky zboží, služby, nabídky a jiná právně-obchodní jednání, ve kterých je společnost HMB spol. s r.o. příjemcem charakteristického plnění, se uskutečňují výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty.
 3. Smluvní vztah také vznikne uzavřením zvláštní písemné smlouvy mezi HMB spol. s r.o. a případným prodávajícím (dodavatelem), která se však nebude odkazovat na tyto VOP.
 4. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.
 5. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky kupujícím (vzniku smlouvy) nebo při dodání plnění (zboží či služeb).
 6. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny. Jakákoliv jiná dohoda stran ve formě jiné, než výslovně písemné, není připuštěna.

II. Nabídky, objednávky, smlouvy
 1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou pro prodávajícího závazné.
 2. Za objednávku je prodávající povinen považovat jakkoliv písemně projevenou vůli kupujícího, tedy zejména dopisem, e-mailem či faxem.
 3. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající potvrdí objednávku kupujícího, k čemuž je povinen do 5 dní od přijetí této objednávky. Pokud v objednávce kupujícího není uvedena kupní cena, nebo prodávající změní kupní cenu uvedenou v objednávce kupujícího, pak k uzavření smlouvy doručením „akceptace“ objednávky, respektive nabídky prodávajícího nedojde, kupní smlouva ještě uzavřená není a stane se uzavřenou až v případě akceptace této nabídky prodávajícího kupujícím, kdy tato akceptace může být učiněna jakkoliv.
 4. Kupující si vyhrazuje právo a je oprávněn zvýšit, či snížit velikost objednávky a požadovat změnu předmětu smlouvy, nebo místo dodávky, či instalace, tj. právo na jednostrannou změnu smlouvy, aniž by tímto smluvnímu partnerovi vznikalo právo na náhradu škody. Pokud těmito změnami však dojde k průkaznému zvýšení nákladů prodávajícímu, bude mezi stranami dohodnuta odpovídající výše náhrady těchto nákladů. Rovněž pokud tyto změny zapříčiní prodloužení dodacího termínu, bude dohodnut nový dodací termín.
 5. Prodávající je vázán také smlouvami, objednávkami a prohlášeními, které byly postoupeny nebo jinak dodány prodávajícímu, pokud byly ze strany prodávajícího akceptovány.
 6. Veškeré podklady, které byly prodávajícímu ze strany kupujícího dodány (výkresové dokumenty, vzorky, modely, aj.) jsou ve výlučném vlastnictví kupujícího, a prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu po žádosti kupujícího mu tyto vrátit, nejpozději však vždy i bez žádosti kupujícího do konce realizace (poskytnutí charakteristického plnění) smluvního vztahu.

III. Ceny
 1. Pro ceny zboží a služeb platí ceny uvedené v cenové nabídce prodávajícího.
 2. Faktura musí být zaslána kupujícímu e-mailem, a to na adresu: invoices-hmb@fermatmachinery.com , odděleně od dodávky zboží, a to nejdříve po převzetí zboží kupujícím, tj. kupujícímu nemůže být doručena faktura na úhradu kupní ceny před doručením zboží. Toto však neplatí v případě, kdy se smluvní strany dohodnout na záloze, pak zálohová faktura musí předcházet zaplacení zálohy, a tedy dodání zboží.
 3. Pokud není písemně dohodnuto jinak, je lhůta splatnosti všech finančních plnění kupujícího vůči prodávajícímu v délce 60 dní od řádného doručení dodávky a faktury.
 4. Ceny uvedené ve smlouvě, tj. prodávajícím akceptované objednávce kupujícího, nebo kupujícím akceptované nabídce prodávajícího, jsou ceny maximální a zůstávají v platnosti i tehdy, pokud prodávající v průběhu trvání platnosti obchodního vztahu své ceny zvyšuje. Tato cena rovněž zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s dodávkou (balení, přepravné, nakládka, vykládka, atd.) dle dodací podmínky uvedené ve smlouvě (tedy v prodávajícím potvrzené objednávce).
 5. Úhrada se považuje za provedenou odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

 

IV. Dodací podmínky, balení, přechod rizika
 1. Dodací termín dle kupní smlouvy je termín pro dodání na určené místo způsobem dle příslušné dodací podmínky. Tento termín je závazný s výjimkou případů „vyšší moci“.
 2. Pokud prodávající nedodá zboží na určené místo v určeném termínu, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové kupní ceny včetně případné DPH za každý započatý den prodlení. Dále prodávající plně odpovídá za škody vzniklé opožděním dodávky – např. ztráty ve výrobě, ztracené zakázky, náhrady mzdy, atp., které vzniknou kupujícímu nebo jsou účtovány kupujícímu. Současně má kupující právo ihned odstoupit od smlouvy, pokud není splněn termín dodávky.
 3. Prodávající odpovídá za to, že dodávka bude řádně zabalena, zajištěna proti poškození dle dodacích podmínek v objednávce. Kupující má právo odmítnout převzít dodávky, pokud nebudou v pořádku všechny přepravní dokumenty nebo zabalení, které má zajistit prodávající. Veškeré náklady, které vzniknou s takovýmto odmítnutím převzetí dodávky, nese prodávající.
 4. Likvidace došlého obalového materiálu je povinností prodávajícího, pokud tedy kupující neučiní svým jednorázovým rozhodnutím o likvidaci obalů jinak. V případě, kdy prodávající nezajistí likvidaci obalů ihned po uskutečnění dodávky, ale kupující bude nucen tyto obaly po nějakou dobu uchovávat pro prodávajícího, tak je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu nákladů s tímto uložením spojených, jakožto i náklady na nezbytnou manipulaci.

V. Vady a záruka za jakost
 1. Prodávající zaručuje, že zboží má charakter a vlastnosti požadované objednávkou kupujícího. Zboží dále musí vyhovovat veškerým právním předpisům, technickým normám jakož i dalším předpisům platným v České republice a EU.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 3. Není–li prodávajícím výslovně písemně poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců.
 4. Záruční doba začíná běžet od řádného převzetí zboží či služby kupujícím
 5. V případě výskytu vady na zboží, je kupující oprávněn tuto vadu reklamovat, a to jakýmkoliv způsobem – např. písemně, e-mailem, faxem, telefonicky, a to v co nejkratší lhůtě po odhalení vady.
 6. Prodávající je v případě obdržení reklamace kupujícím povinen bezprostředně učinit kroky směřující k vyřízení reklamace, přičemž reklamace musí být vyřízena do 5 pracovních dní od obdržení reklamace. Za vyřízení reklamace se považuje buď dodání nového zboží, nebo provedení opravy dodaného zboží, přičemž tyto varianty jsou kupujícím preferované, a tedy v případě učinění reklamace automaticky předpokládá, že kupující zvolil tyto nároky z reklamovaných vad. Pokud ve výše uvedené lhůtě nebude možné zboží opravit, nebo dodat náhradní zboží, tak je prodávající povinen kupujícího v uvedené lhůtě o tomto písemně informovat a kupující je oprávněn buď požadovat slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn nejen odstoupit od té části, u které došlo k vzniku vady, ale i od ostatních částí, pokud tyto nějak funkčně, technicky, ekonomicky, prodejně či esteticky na dotčenou část navazují.
 7. Vyřízení reklamace se nikterak nedotýká nároků kupujícího na náhradu škody, smluvní pokuty, apod. Prodávající bere na vědomí, že v případě výskytu vady na zbožívznikají kupujícímu prostoje ve výrobě a škody totožného charakteru, jako v případě nedodání zboží vůbec.
 8. V případě zjištění vad je kupující oprávněn celou kupní cenu nezaplatit, a to až do doby úplného vyřízení reklamace.
 9. Pro případ prodlení s řádným vyřízením reklamace je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny reklamovaného zboží či služby včetně případné DPH za každý započatý den prodlení, přičemž zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo kupujícího na náhradu škod a ani právo kupujícího na ostatní jeho zákonné nebo ze smlouvy či z těchto VOP vyplývající nároky.
VI. Ostatní ujednání
 1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího své pohledávky vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu, tyto zastavit či jakkoliv jinak zatížit či zcizit.
 2. Vlastnické právo k dodávanému zboží, přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím, přičemž jakákoliv jiná dohoda, která by měnila tento okamžik nabytí vlastnického práva, není možná.
 3. V případě závazků v zahraniční měně je kupující oprávněn použít pro placení dodávek „doložku na pevný kurz“, kdy rozhodujícím kurzem je kurz České národní banky ve vztahu k měně placení v den vzniku kupní smlouvy. Zajištěnou měnou je CZK, v případě neexistence volné směnitelnosti je zajišťovací měnou EUR, USD, JPY, CHF, a to dle pořadí uvedeného výše.
 4. Prodávající tímto dává kupujícímu podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění novel, souhlas k zasílání obchodních sdělení kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající si je plně vědom toho, že tento souhlas je oprávněn kdykoliv v budoucnu odvolat, a to jak pro přijetí jednotlivé zprávy, tak pro přijímání obchodních sdělení kupujícího obecně.

VII. Řešení sporů
 1. Není-li v písemně uzavřené smlouvě se smluvním partnerem s bydlištěm, sídlem nebo usazeným v zahraničí stanoveno jinak, právem rozhodným pro právní poměry smluvního vztahu vzniklého za použití těchto VOP je právo České republiky, a to zejména zákon č. 513/1991 Sb. ve znění platném v době vzniku smlouvy. Na závazky smluvních stran z této smlouvy se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Není-li ve smlouvě se smluvním partnerem se sídlem, bydlištěm nebo usazeným v zahraničí stanoveno jinak, tak pro spor ze smluvního vztahu vzniklého použitím těchto VOP platí presumpce dohody o tom, že soudem příslušným pro spor je soud České republiky, jehož místní příslušnost bude stanovena podle místa sídla kupujícího.
 3. V případě, že smlouva je uzavřena se subjektem se sídlem, místem podnikání, nebo místem usídlení v České republice, pak se smluvní strany dohodly na tom, že místně příslušným soudem pro řešení sporu mezi stranami, pokud příslušné právní předpisy nebudou stanovovat místní příslušnost soudu výlučně, bude soud dle místa sídla kupujícího.


VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Případná neplatnost některého z ustanovení těchto VOP, ať už způsobená rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných důvodů, nezakládá neplatnost všech ustanovení těchto VOP, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení VOP. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení VOP se kupující i prodávající zavazují postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
 2. Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Záležitosti neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění.

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu PDF

Tisk článku
Tisk článku

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Další informace